Avtalsvillkor

ABONNEMANGSVILLKOR HOS STIFTELSEN KOCKUM FRITID

§ 1. Abonnemangsvillkor

  • Abonnemanget hos Kockum Fritid är personligt och får ej överlåtas.
  • Lägsta åldern för att teckna abonnemang är 18 år.

§ 2. Passerkort och kontaktinformation

Vid besök på anläggningen ska abonnemangsinnehavare vid varje tillfälle registrera sig genom att dra sitt passerkort. Abonnemangsinnehavare är skyldig att alltid medföra sitt passerkort under vistelse i anläggningen, även under träning, så att detta kan uppvisas vid de kontroller som kontinuerligt förekommer. Vid förlust av passerkort eller om det skadas så att det blir obrukbart ska detta anmälas till receptionen, som då utfärrdar ett nytt passerskort mot en ersättning av 50 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Kockum Fritid ändringar av namn, telefonnummer och andra lämnade uppgifter eller själv justera dessa under mina sidor.

§ 3. Betalning

Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis. Abonnemnangsinnehavaren är personligt betalningsansvarig gentemot Kockum Fritid. Detta gäller även om någon annan vid tecknandet av avtalet angivits som ansvarig för betalningen.

Betalning via Autogiro
Betalning av avgiften ska ske månadsvis i förskott den 27:e. Abonnemangsinnehavare förbinder sig att tillse att beloppet finns på uppgivet konto senast bankdagen före den 27:e. Om den 27:e är en helgdag ska dragning ske från kontot på följande bankdag. Avisering av betalningar enligt autogiromedgivandet ska genom dessa villkor anses gjorda tillsvidare. Saknas medel på kontot vid ordinarie dragningstillfälle kommer Kockum Fritid stänga av abonnemangsinnehavaren tills full betalning, inklusive ränta och kostnader skett. Avstängning medför inte att träningstid fryses utan tiden för kortet löper och förbrukas.

Prisjustering under löpande avtal
Vid tecknandet av studentavtal som betalas via autogiro ges abonnemangsinnehavare studentpris t.o.m. det datum som abonnemangsinnehavaren kan visa upp giltigt studentkort, därefter går priset över till ordinarie. Studentpriset går att förlänga genom att abonnemangsinnehavaren visar upp ett nytt giltigt Studentkort. Studentpriset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga Studentkortet gäller. Uppvisas giltigt Studentkort efter det att studentpris redan övergått till ordinarie pris justeras priset med avseende på kommande månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

§ 4. Avtalstid

Kockum Fritid har olika bindningstider på abonnemang med betalning via autogiro. Uppsägningstiden är tre månader från det att Kockum Fritid har mottagit en uppsägning från abonnemangsinnehavaren. Helårsbetalda avtal har en avtalsperiod om tolv månader och avslutas automatiskt då dessa månader löpt ut.

§ 5. Frysning, överlåtelse och uppsägning av abonnemangsavtal

Frysning av abonnemangsinnehavarens avtal är möjligt vid uppvisande av läkarintyg. Efter det att frysningsperioden löpt ut aktiveras abonnemanget automatiskt. Frysning kan inte göras i efterhand. Som abonnemangskund ansvarar jag för att erhålla och vid behov kunna visa upp kvittens av min frysning. Uppsägning av abonnemanget ska ske via receptionen eller via mail till kockumfritid@malmo.se Abonnemanget kan alltid avbrytas av Kockum Fritid med omedelbar verkan om abonnemangsinehavaren bryter mot någon av avtalets väsentliga bestämmelser. Abonnemangsinnehavarens betalningsskyldighet kvarstår uppsägningstiden ut.

§ 6 Hälsotillstånd

Abonnemangsinnehavare ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att abonnemangsinehavaren utan risk klarar att delta i aktiviteterna hos Kockum Fritid.

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter

Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet och får av abonnemangsinnehavareen uteslutande nyttjas för träning. Abonnemangsinnehavare får t ex ej sova eller på annat sätt uppehålla sig i lokalerna. Det åligger abonnemangsinnehavaren att följa gällande trivselregler och de anvisningar avseende träningsmetoder och användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen, av Kockum Fritids personal. Abonnemangsinnehavare förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga abonnemangsinnehavare, kunder eller personal. Om abonnemangsinnehavaren uppträder störande eller inte följer trivselregler och anvisningar har Kockum Fritid rätt att begränsa de tider abonnemangsinnehavaren får vistas på anläggningen eller abonnemangsinnehavarens användning i övrigt av anläggningen eller helt avbryta abonnemanget, varvid abonnemangsinnehavarens betalningsskyldighet för pågående avtalsperiod består.

§ 8. Doping

Kockum Fritid förbehåller sig rätten att kontakta polis vid misstanke om användning av dopingklassade preparat. Polisen utreder abonnemangsinnehavaren och utför test av abonnemangsinnehavaren om bedömningen är sådan. Vid avslutat polisärende med fällande dom kommer abonnemangsinnehavaren att stängas av på obestämd tid för brott mot Kockum Fritid väsentliga bestämmelser. Se § 5 i Kockum Fritid abonnemangsavtal.

§ 9. Ansvar för olycksfall och ägodelar

Kockum Fritid svarar inte för personskador, sakskador eller förlust av abonnemangsinnehavarens ägodelar annat än om skadan eller förlusten uppstått på grund av att Kockum Fritid agerat grovt vårdslöst.

§ 10. Prisändringar

En prishöjning på löpande avtal ska meddelas 3 månader innan den träder i kraft. Abonnemangsinnehavare som säger upp sitt avtal pga en prishöjning är skyddad mot prisändringen under uppsägningstiden.

§ 12. Personuppgifter

Kockum Fritid lagrar med automatisk databehandling personuppgifter i en databas under iakttagande av bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Abonnemangsinnehavaren samtycker till att Kockum Fritid samlar in och behandlar dem. Personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla detta avtal. Abonnemangsinnehavaren samtycker även till att lämnade personuppgifter får användas för marknadsföring av olika varor och tjänster.

§ 13. Identifiering

För Autogiroavtal krävs svenskt personnummer, svenskt privat kontonummer och giltigt svenskt ID-kort eller EU-pass tillsammans med personbevis. Helårsbetalat avtal kräver giltigt ID-kort Vid tecknande av studentavtal krävs dessutom giltigt studentkort.

TILLÄGG TILL KÖP VIA INTERNET
§§ 14-16 gäller endast när kunden tecknar abonnemangsavtal via Kockum Fritids hemsida.

  • Vid köp via internet tillämpas distansavtalslagen.
  • Köp via internet är personligt i den meningen att det endast är den som ska bli abonnemangsinnehavare som kan teckna avtalet via hemsidan.
  • Abonnemangsinnehavaren har via hemsidan godkänt att bestämmelserna i detta avtal gäller för abonnemanget.

§ 14. Ångerrätt

Abonnemangsinnehavaren har rätt att inom 14 dagar från köptillfället ångra sitt köp genom att meddela Kockum Fritid.  Abonnemanget avslutas då och denne får tillbaka betalt belopp. Ångerrätten gäller under förutsättning att passerkortet inte har hämtats ut. Abonnemangsinnehavaren kan ångra sitt köp via e-post till kockumfritid@malmo.se.

§ 15. Leveransvillkor

Avtalet börjar gälla den dag köpet registreras på hemsidan, ej dagen då kortet hämtas ut. Passerkortet hämtas ut av abonnemangsinnehavaren i receptionen på Kockum Fritid.

AUTOGIROMEDGIVANDE

§§ 16-17 gäller endast när medlem tecknat abonnemangsavtal med Autogirobetalning.

§ 16. Medgivande till betalning via Autogiro

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. Detta betyder dock inte att betalarens avtal mot betalningsmottagaren avslutas.

§ 17. Beskrivning

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från
sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör. Betalaren ska genast underrätta betalningsmottagaren om detta.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Täckning måste finnas på kontot.

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök .

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast fem bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Bankgirocentralen, BGC AB

BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Betalaren medger därför
att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.