Särskilda bestämmelser

Genom att godkänna avtalet medger jag att jag läst och förstått innebörden av nedanstående punkter, samt är fullt medveten om att Stiftelsen Kockum fritid har rätt att avsluta abonnemanget ifall överträdelser begås.

Personal utför då och då kontroller, därför ä det viktigt att jag alltid har mitt passerkort (medlems-id) med mig i lokalen. Överträdelse kan leda till omedelbar avstängning. Det gäller även om man inte följer de regler som finns för att alla skall trivas under sin träning.

Jag har tagit del av autogirovillkoren och är införstådd med dem. Jag är även införstådd med att om jag inte har pengar på mitt konto angiven betaldag eller att jag inte har anmält medgivande för autogiro skickas påminnelsebrev ut, vilket innebär påminnelseavgift och ränta enligt lag. Om betalning ej sker inom angiven tid spärras passerkortet tills betalning är erlagd. Regleras inte skulden går den vidare till inkasso.

Jag är medveten om att Stiftelsen Kockum fritid har en uppsägningstid på tre månader för månadsbetalda abonnemang. Uppsägning ska ske av abonnemangsinehavaren via besök i receptionen eller via mail till kockumfritid@malmo.se. Som abonnemangsinehavaren ansvarar jag för att erhålla och vid behov kunna visa upp kvittens av min uppsägning.

Om jag vid tecknandet här på hemsidan väljer avtal för student så ska jag innan första nyttjandet av abonnemanget visa upp godkänt bevis för student i receptionen på Kockum Fritid. Kan jag ej visa upp detta så godkänner jag härmed att avtalet går övergår till ordinarie pris.